ශ්‍රී ලාංකේය හා විශ්වීය කතෝලික සභාවේ ඉගැන්වීම්, සභා නිවේදන හා සභා සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව දැනුවත් වෙමින් කතෝලික සභාවේ දහම් සේවය ගොඩනැංවීමට ඔබ සැමට සුහද ආරාධනා!
ස්තුතියි
ඔබට ජය
ජේසු පිහිටයි
ධර්මෝපදේශකයා

Ads 468x60px

UNIVERSAL